Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας

ΕΡΕΥΝΑ

Τα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας απαιτούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία αύξηση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας έχουν επενδυθεί, και συνεχίζουν να επενδύονται, σημαντικοί πόροι για την πραγμάτωση ψηφιακών συστημάτων υγείας, συστημάτων που βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές, γνωστές ως τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Υγείας, περιλαμβάνουν τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους, τα κλινικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και τα συστήματα τηλεϊατρικής.

Η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι ένα πεδίο εντάσεως πληροφορίας στο οποίο εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης σε ασθενοκεντρικές πληροφορίες υψηλής ποιότητας και στην ανταλλαγής τέτοιων πληροφοριών. Πολλές από τις αδυναμίες/ανεπάρκειες και υπερβάσεις κόστους που παρατηρούνται στα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας, παγκοσμίως, συνδέονται με την έλλειψη της δυνατότητας πρόσβασης σε σχετικές πληροφορίες. Μεταξύ των συνηθέστερων ανεπαρκειών περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: περιττές επαναλήψεις εργαστηριακών εξετάσεων, ακυρώσεις προγραμματισμένων θεραπευτικών διαδικασιών λόγω απουσίας συγκεκριμένων πληροφοριών ή προϋποθέσεων, συνταγογραφήσεις μη αναγκαίων ή ακατάλληλων φαρμάκων, ελλιπείς συμμορφώσεις με βέλτιστες πρακτικές προληπτικής ιατρικής φροντίδας λόγω μη διαθεσιμότητας σχετικών δεδομένων για την παραγωγή αναφορών εγρήγορσης και υπενθύμισης, λανθασμένες προτεραιότητες σε ουρές αναμονής λόγω έλλειψης πληροφοριών και εμφάνιση ανεπιθύμητων γεγονότων λόγω απουσίας αντενδείξεων. Patek Philippe replica

Παρόλο που οι ΤΠΕ έχουν κατά το παρελθόν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών που υπεισέρχονται στον χώρο της υγείας, μόλις πρόσφατα άρχισαν να εφαρμόζονται στην υποστήριξη ιατρικών και νοσηλευτικών διεργασιών στον τόπο και το χρόνο παροχής  της ιατρικής φροντίδας. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι λιγότερο από το μισό ιατρικό προσωπικό χρησιμοποιούν κάποιας μορφής ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, με το ένα πέμπτο να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους που περιλαμβάνουν βασικές μόνο λειτουργίες και το ένα εικοστό περίπου να χρησιμοποιεί πλήρως λειτουργικούς ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους. Ωστόσο, ακόμη και όπου παρατηρείται υψηλό ποσοστό υιοθέτησης ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα υγείας χρησιμοποιούνται συχνά αποσπασματικά χωρία να παρέχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων μέσω του Διαδικτύου.

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΨΥΥ) εστιάζει στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία και στοχεύει στη διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών καινοτομικών λύσεων στα προαναφερθέντα προβλήματα με επίκεντρο τον ασθενή. Για το σκοπό αυτό, οι ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο ΕΨΥΥ εστιάζουν σε σύγχρονα και αναδυόμενα πεδία έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του ΕΨΥΥ εντάσσονται στα ακόλουθα πεδία: Tag Heuer replica

 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 • Διεργασιοστρεφή Συστήματα Υγείας με βάση Ροές Εργασίας
 • Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
 • Προσωπικοί Φάκελοι Υγείας
 • Υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές στην Υγεία
 • Ασφάλεια Συστημάτων Υγείας
 • Διεισδυτική Πληροφορική στην Υγεία
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικών νεφών στην Υγεία
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Σημασιολογικός Ιστός στην Υγεία
 • Διαχείριση Γνώσης στην Υγεία
 • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση στην Υγεία.

Authentic Careprost
careprost eyelash
lumigan usa
Xenical
retin a
Propecia
Cialis