ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

To Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΨΥΥ) ανήκει στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στεγάζεται στο επί της οδού Ανδρούτσου 150, 18534, Πειραιάς, κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς του ευρύτερου γνωστικού πεδίου των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το εργαστήριο συμβάλλει στη συλλογική αριστεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, επικοινωνίας και γνώσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ΕΨΥΥ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 • Διεργασιοστρεφή Συστήματα Υγείας με βάση Ροές Εργασίας
 • Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
 • Προσωπικοί Φάκελοι Υγείας
 • Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές στην Υγεία
 • Ασφάλεια Συστημάτων Υγείας
 • Διεισδυτική Πληροφορική στην Υγεία
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικών Νεφών στην Υγεία
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Σημασιολογικός Ιστός στην Υγεία
 • Διαχείριση Γνώσης στην Υγεία
 • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση Χρηστών στην Υγεία.